Klachtregeling ook wettelijk verplicht voor mbo-scholen

 9 juli 2015

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een wettelijke verankering van het klachtrecht voor mbo-scholen. Op dit moment ligt het klachtrecht wettelijk vast voor het primair, voortgezet en hoger onderwijs. In de toekomst zijn ook mbo-instellingen verplicht een behoorlijke klachtregeling te hanteren.

Het daartoe opgestelde wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gezonden en wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Uit het concept wetsvoorstel is al wel bekend dat het klachtrecht erin gaat voorzien dat alle mbo-instellingen een klachtregeling moeten hebben waarin minimaal geregeld is dat leerlingen een klacht kunnen indien over het onderwijs en medewerkers en het bevoegd gezag van de school. De overheid vindt openstaan voor klachten en feedback van leerlingen van evident belang om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Met de nieuwe wet worden ook die scholen waar leerlingen en ouders nu onvoldoende handvaten vinden indien zij een klacht aan de orde willen stellen, verplicht om hier concrete regels over op te stellen.

Natuurlijk zijn er op dit moment al veel mbo-scholen die een klachtregeling hebben ingeregeld. Het wetsvoorstel richt zich dan ook voornamelijk op een verbetering van de kwaliteit van die klachtprocedures. Ook het verminderen van de onderlinge verschillen tussen de klachtprocedures van de mbo-instellingen is een belangrijk doel. Dit laatste omdat in de praktijk blijkt dat er veel verschillen zijn tussen geldende klachtprocedures. Soms zijn de regels niet duidelijk of is er onvoldoende informatie beschikbaar voor de leerlingen. De nieuwe minimumeisen moeten dit soort zaken voorkomen.

De belangrijkste eis die het wetsvoorstel met zich meebrengt is het waarborgen van een behoorlijke geschillenbehandeling. Voor ondersteuning van deze waarborging kunnen scholen bijvoorbeeld terecht bij het digitaal klachtportaal van Klachtregeling.nl. Naar verwachting treedt de wet in het najaar van 2016 in werking. Voor mbo-scholen die op dit moment nog geen deugdelijke klachtregeling hanteren is het raadzaam nu actie te ondernemen.