Over de Commissie

De Klachtencommissie behandelt klachten over (nalaten van) gedragingen, beslissingen of handelen door medewerkers of directie van Ergatis en Sitagre. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u een conflict heeft met een medewerker van een van deze organisaties, wanneer u zich onjuist behandeld voelt of ontevreden bent over de interne klachtafhandeling. Klachten die uitsluitend een financiële claim betreffen worden niet in behandeling genomen. Ook klachten omtrent medisch handelen of een professioneel oordeel van de dienstverlener worden niet in behandeling genomen. De Klachtencommissie is niet bevoegd om te oordelen over deze zaken. Ook kan zij geen schadevergoeding toekennen.

De Klachtencommissie is onafhankelijk. Zo mogen bestuurders van Ergatis en Sitagre geen lid zijn van de Klachtencommissie. De leden van de Klachtencommissie worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid op het gebied van zorggerelateerde dienstverlening of andere relevante werkvelden.

De Klachtencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de Klachtencommissie een oordeel over uw klacht. Dit oordeel is een zwaarwegend advies aan de directie van de betreffende dienstverlener. De dienstverlener zal in de meeste gevallen het advies van de Klachtencommissie overnemen en het genomen besluit binnen één maand schriftelijk aan u mededelen.

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Klachtencommissie, kunt u de procedure bekijken en/of hiernaast het reglement en de jaarverslagen downloaden.

Downloads