Over de Commissie

De Klachtencommissie Ons Middelbaar Onderwijs (Klachtencommissie OMO) behandelt klachten over OMO-scholen. U kunt een klacht indienen als u een conflict heeft met één van de aangesloten scholen, bijvoorbeeld over bejegening of de kwaliteit van het onderwijs. Ook klachten die betrekking hebben op de persoonlijke integriteit, zoals klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, worden door de Klachtencommissie behandeld. U kunt alleen een klacht indienen als u leerling, ouder/voogd/verzorger van een leerling of personeelslid bent.

De Klachtencommissie kent een tweetal regelingen: de Algemene klachtenregeling en de Klokkenluidersregeling.

De Klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zo mogen bestuurders van de vereniging OMO of personen die bij de vereniging OMO werkzaam zijn, geen lid zijn van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie bestaat uit twee voormalige schoolleiders, een arts, een psycholoog en vier juristen. De samenstelling ervan is gerelateerd aan de aard van de klacht.

De Klachtencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in en geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een advies aan de Raad van Bestuur van OMO. De Raad van Bestuur van OMO beslist vervolgens of zij het advies van de Klachtencommissie deelt en of naar aanleiding daarvan maatregelen worden genomen en zo ja welke. Bekijk hier de hele procedure

De Klachtencommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Downloads