Over de commissie

De Geschillencommissie behandelt klachten over een dienstverlener die zich bezighoudt met het aanbieden van arbodienstverlening, een dienstverlener die lid is van OVAL of een dienstverlener die verklaart de uitspraak van de Commissie te zullen erkennen. Het kan hierbij gaan om een klacht over de dienstverlener zelf of om een medewerker van de dienstverlener. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als u een conflict heeft met uw arbodienst, wanneer u zich onjuist behandeld voelt of ontevreden bent over de interne klachtafhandeling. Klachten die uitsluitend een financiële claim betreffen worden niet in behandeling genomen. Ook klachten over arbodiensten omtrent het medisch oordeel van een bedrijfsarts of over een keuring worden niet in behandeling genomen. De Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over deze zaken. Ook kan zij geen schadevergoeding toekennen.

De Geschillencommissie is onafhankelijk. Zo mogen bestuurders van de branchevereniging OVAL geen lid zijn van de Geschillencommissie. De leden van de Geschillencommissie worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid op het gebied van arbodienstverlening of andere relevante werkvelden.

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de Geschillencommissie een oordeel over uw klacht. Dit oordeel is een zwaarwegend advies aan de directie van de betreffende dienstverlener. De dienstverlener zal in de meeste gevallen het advies van de Geschillencommissie overnemen en het genomen besluit binnen één maand schriftelijk aan u mededelen.

De Geschillencommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Geschillencommissie, kunt u de  procedure bekijken en/of hiernaast het reglement en de jaarverslagen downloaden.

Downloads

Download hier het reglement en de jaarverslagen.