Veelgestelde Vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten. Zoek hier het antwoord op uw vraag voordat u contact met ons opneemt.

 • Hoe kan ik een klacht indienen bij de Geschillencommissie?

  U kunt uw klacht indienen via deze website. Uw klacht kan door de Geschillencommissie pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of de Geschillencommissie uw klacht kan behandelen.

  Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure. 

 • Binnen welke termijn moet ik mijn klacht indienen?

  U moet uw klacht indienen binnen één maand nadat u de interne klachtenprocedure van de dienstverlener doorlopen heeft. 

  De interne klachtenprocedure kan per dienstverlener verschillen en kunt u opvragen bij de betreffende dienstverlener. De laatste stap van de interne klachtenprocedure houdt meestal in dat uw klacht door de klachtenbehandelaar en/of directie van de dienstverlener beoordeeld wordt. Daarna heeft u dus één maand de tijd om uw klacht bij de Geschillencommissie in te dienen. 

 • Wat kost het indienen van een klacht?

  Voor het indienen van een klacht betaalt u 75 euro. Als de klacht gegrond blijkt, wordt dit bedrag terugbetaald.

 • Hoe lang duurt het voordat de Geschillencommissie uitspraak doet over mijn klacht?

  Nadat de Geschillencommissie uw klacht heeft ontvangen, besluit zij binnen vier weken of een mondelinge of schriftelijke behandeling van uw klacht zal plaatsvinden. Als een hoorzitting wordt gepland, ontvangt u daarvoor een uitnodiging. De hoorzitting wordt meestal zo’n zes weken nadat u uw klacht heeft ingediend, ingepland. Na de hoorzitting ontvangt u in de regel binnen vier weken bericht over het besluit van de Geschillencommissie.

 • Wanneer vindt er een hoorzitting plaats?

  Indien de Geschillencommissie een hoorzitting noodzakelijk acht, worden u en de betreffende dienstverlener uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de tegenpartij.

 • Hoe verloopt een hoorzitting?

  Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Geschillencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de dienstverlener. Ook de dienstverlener kan haar standpunt mondeling toelichten.

  De zitting is niet openbaar; de Geschillencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde laten bijstaan. U dient de naam van uw gemachtigde voordat de zitting plaatsvindt aan de Geschillencommissie door te geven. De zitting vindt plaats bij de Geschillencommissie in Tilburg.

  Aan het eind van de zitting geeft de Geschillencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Geschillencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is.

  Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing. 

 • Moet de dienstverlener de uitspraak van de Geschillencommissie overnemen?

  Nee, de dienstverlener is niet verplicht de uitspraak van de Geschillencommissie over te nemen. De uitspraak van de Geschillencommissie is een zwaarwegend advies aan de betreffende dienstverlener. In de meeste gevallen neemt de dienstverlener het advies van de Geschillencommissie over, maar zij is daartoe dus niet verplicht.

 • Hoe lang duurt het voordat de dienstverlener een besluit neemt over de uitspraak van de Geschillencommissie?

  De dienstverlener beslist binnen één maand of zij het zwaarwegende advies van de Geschillencommissie overneemt. De dienstverlener informeert u en de Geschillencommissie hierover.

 • Ik heb een klacht over een dienstverlener die niet is aangesloten bij de branchevereniging OVAL. Kan ik deze klacht bij de Geschillencommissie indienen?

  De Geschillencommissie behandelt in de regel alleen klachten gericht aan dienstverleners die lid zijn van de brancheorganisatie OVAL. Indien de dienstverlener waartegen uw klacht gericht is geen lid is van OVAL, kan de Geschillencommissie de klacht alleen in behandeling nemen als de dienstverlener daarmee instemt.

 • Kan ik bij de Geschillencommissie een klacht indienen over een medisch oordeel van een bedrijfsarts?

  Nee. De Geschillencommissie is niet bevoegd om te oordelen over een medisch oordeel. Uw klacht kan niet door de Geschillencommissie in behandeling worden genomen. Wellicht kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV of kunt u zich wenden tot het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

 • Kan ik bij de Geschillencommissie een klacht indienen over een schadevergoeding?

  Nee. De Geschillencommissie is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. Voor zover uw klacht betrekking heeft op een schadevergoeding zal de Geschillencommissie zich onthouden van een oordeel.