Procedure

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van uw klacht een onderzoek in. Indien de Geschillencommissie uw klacht gaat behandelen, wordt de betreffende verhuurder of Klik voor Wonen om een schriftelijke reactie gevraagd. U wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.

Na de hoorzitting geeft de Geschillencommissie een bindend advies aan het bestuur van de betreffende woningcorporatie of Klik voor Wonen. Naar aanleiding van dit advies neemt het bestuur binnen één maand een besluit over uw klacht. Het bestuur zal dit besluit aan u communiceren.

Hieronder wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd.

Stap 1

U dient uw klacht in bij de betreffende verhuurder of Klik voor Wonen. Zij behandelt uw klacht conform de interne klachtenprocedure. U ontvangt een schriftelijk besluit op uw klacht, maar u bent hiermee niet tevreden.


Stap 2

Nadat u stap 1 heeft doorlopen kunt u via deze website een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Let op: klachten die naar aard aan de rechter of Huurcommissie moeten worden voorgelegd worden niet in behandeling genomen. Hierbij kan gedacht worden aan klachten over de huurprijs of servicekosten. 


Stap 3

Nadat u de klacht via deze website heeft ingediend, ontvangt u direct via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw klacht.

Ook ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw klacht online te volgen.


Stap 4

Als de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt vraagt zij de verhuurder of Klik voor Wonen om een schriftelijke reactie op uw klacht. Ook wordt een hoorzitting gepland, waarvoor u en de andere partij worden uitgenodigd.


Stap 5

Zodra de reactie van de andere partij op uw klacht door de Geschillencommissie is ontvangen, wordt u daarover geïnformeerd.


Stap 6

De hoorzitting vindt plaats.

Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Geschillencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op de schriftelijke reactie van de andere partij. Ook de andere partij kan haar standpunt mondeling toelichten. 

De zitting is niet openbaar, maar u kunt zich wel door een gemachtigde of deskundige laten bijstaan. U dient de naam van uw gemachtigde of deskundige voordat de zitting plaatsvindt aan de Geschillencommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Breda. 

Aan het eind van de zitting geeft de Geschillencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Geschillencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.


Stap 7

Binnen vier tot zes weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschillencommissie.

De uitspraak van de Geschillencommissie is een bindend advies aan het bestuur van de woningcorporatie of Klik voor Wonen. In de meeste gevallen neemt het bestuur het advies van de Geschillencommissie over.


Stap 8

Binnen één maand beslist het bestuur van de woningcorporatie of Klik voor Wonen of zij het bindend advies van de Geschillencommissie overneemt. Het bestuur informeert u en de Geschillencommissie hierover.