Over de Commissie

De Beroepscommissie AB Werkt behandelt geschillen naar aanleiding van behandelde klachten of bezwaren, gericht tegen AB Werkt. U kunt een geschil indienen als u lid bent van de coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland en u een conflict heeft met AB Werkt. Ten aanzien van de contractvoorwaarden (zoals tarieven of voorschriften) is er geen bezwaar of beroep mogelijk.

De Beroepscommissie is onafhankelijk. De commissie bestaat uit één lid van de Raad van Commissarissen en twee leden vanuit de ledenraad. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de regionale spreiding van de leden.

De Beroepscommissie stelt naar aanleiding van het geschil een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de Beroepscommissie een zwaarwegend advies aan het bestuur van AB Werkt.

De Beroepscommissie wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de geschillenprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van geschillen kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Meer weten over de werkwijze van de Beroepscommissie? Bekijk de procedure en/of download hiernaast het reglement.

Downloads