Procedure

De Beroepscommissie stelt naar aanleiding van het ingediende geschil een onderzoek in. Indien de Beroepscommissie het geschil gaat behandelen, wordt AB Werkt om een schriftelijke reactie gevraagd. U wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.

Na de hoorzitting geeft de Beroepscommissie een zwaarwegend advies aan de directie van AB Werkt.

Hieronder wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd.

Stap 1

U dient uw klacht of bezwaar in bij AB Werkt. Zij behandelt uw klacht of bezwaar conform de interne klachtenprocedure. U ontvangt een schriftelijk besluit op uw klacht of bezwaar, maar u bent hiermee niet tevreden.


Stap 2

Nadat u stap 1 heeft doorlopen kunt u via deze website een geschil indienen bij de Beroepscommissie.

Let op: geschillen die betrekking hebben op contractvoorwaarden (zoals tarieven of voorschriften), worden niet door de Beroepscommissie in behandeling genomen.


Stap 3

Nadat u het geschil via deze website heeft ingediend, ontvangt u direct via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw geschil.

>Ook ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw geschil online te volgen.


Stap 4

Als de Beroepscommissie het geschil in behandeling neemt vraagt AB Werkt om een schriftelijke reactie op het geschil. Indien gewenst kan ook een hoorzitting worden gepland, waarvoor u en AB Werkt worden uitgenodigd. Voor een hoorzitting is stap 6 van toepassing.


Stap 5

Zodra de reactie van AB Werkt op uw klacht door de Beroepscommissie is ontvangen, wordt u daarover geïnformeerd.


Stap 6

De hoorzitting vindt plaats.

Tijdens de zitting wordt het geschil door de Beroepscommissie mondeling behandeld. U kunt het geschil mondeling toelichten en reageren op de schriftelijke reactie van de andere partij. Ook de andere partij kan haar standpunt mondeling toelichten. 

De zitting is niet openbaar, maar u kunt zich wel door een gemachtigde of deskundige laten bijstaan. U dient de naam van uw gemachtigde of deskundige voordat de zitting plaatsvindt aan de Beroepscommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Tilburg.

Aan het eind van de zitting geeft de Beroepscommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over het geschil een oordeel te geven. De Beroepscommissie kan ook besluiten het geschil aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.


Stap 7

Binnen zes weken na ontvangst van het beroep en het verweerschrift of na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Beroepscommissie.

De uitspraak van de Beroepscommissie is een zwaarwegend advies aan de directie van AB Werkt.