Over de Commissie

De Raden van Tucht en Beroep behandelen klachten naar aanleiding van behandelde klachten of bezwaren, gericht tegen een persoon die lid is van Register Belastingadviseurs (RB). U kunt geen klacht indienen over een kantoor of bedrijf, omdat deze geen RB-lid zijn. U kunt een klacht indienen als het handelen (of nalaten) van een RB-lid in strijd is met de bepalingen van het Reglement Beroepsuitoefening. U kunt geen klacht indienen als het een gebeurtenis betreft die langer dan drie jaar voor de datum van ontvangst van de klacht heeft plaatsgevonden.

De Raden van Tucht en Beroep zijn onafhankelijk. De leden van de Raden van Tucht en Beroep worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid op het gebied van belastingadvies of andere relevante werkvelden.

De Raden van Tucht en Beroep stellen naar aanleiding van de door u ingediende klacht een onderzoek in. Na het onderzoek geeft de Raad een oordeel over uw klacht. De RB-leden zijn gebonden aan deze uitspraak.

De Raden van Tucht en Beroep worden ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, dat wordt uitgevoerd door Wissenraet van Spaendonck. Met het digitale loket Klachtregeling.nl – waar klachten en geschillen online kunnen worden ingediend – wordt de klachtprocedure vereenvoudigd. Afhandeling van klachten kan daardoor efficiënt en professioneel plaatsvinden.

Als u meer wilt weten over de werkwijze van de Raden van Tucht en Beroep, kunt u de procedure bekijken en/of hiernaast het reglement downloaden.

Downloads