Veelgestelde Vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten. Zoek hier het antwoord op uw vraag voordat u contact met ons opneemt.

 • Wie kan er een klacht indienen bij de Raden van Tucht en Beroep?

  Klachten kunnen worden ingediend door een direct belanghebbende. Onder een direct belanghebbende wordt verstaan:

  • Een (voormalig) klant van een RB-lid.
  • Het bestuur van het Register Belastingadviseurs.
  • De Belastingdienst en de AFM (onder voorwaarden).

  Als uw klacht al bij een ander forum in behandeling is (geweest), kan de Raad besluiten om uw klacht niet in behandeling te nemen.

 • Hoe kan ik een klacht indienen bij de Raad van Tucht of de Raad van Beroep?

  U kunt uw klacht indienen via deze website. Uw klacht kan door de Raad van Tucht of de Raad van Beroep pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of uw klacht kan worden behandeld. 

  Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure. 

 • Tegen wie en waarover kan ik een klacht indienen?

  U kunt een klacht indienen tegen een persoon die lid is van Register Belastingadviseurs. Het is niet mogelijk om een klacht tegen een kantoor in te dienen. Wilt u zeker weten of iemand lid is van onze vereniging? Neem dan contact met ons op.

  U kunt een klacht indienen als het handelen (of nalaten van handelen) van een RB-lid in strijd is met de bepalingen van het Reglement Beroepsuitoefening. Geef in uw klacht duidelijk aan welke bepalingen uit het genoemde reglement niet of niet voldoende door de adviseur in acht zijn genomen.

 • Wanneer dien ik een klacht in bij de Raad van Tucht en wanneer bij de Raad van Beroep?

  Wanneer u een klacht heeft tegen een RB-lid, dan dient in eerste instantie uw klacht in te dienen bij de Raad van Tucht. Daarna kunnen de betrokken partijen (of het bestuur van de vereniging RB) eventueel in beroep gaan bij de Raad van Beroep.

 • Wat kost het indienen van een klacht?

  Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen, wordt aan u een waarborgsom van € 200 gevraagd. Is uw klacht gegrond? Dan ontvangt u deze waarborgsom terug. Is uw klacht ongegrond? In dat geval wordt de waarborgsom niet aan u geretourneerd.

 • Hoe lang duurt het voordat de Raad van Tucht uitspraak doet over mijn klacht?

  De Raad streeft ernaar binnen zes maanden na indienen va nde klacht uitspraak te doen. Zij kan deze termijn met maximaal drie maanden verlengen.

 • Waarom wordt er na het indienen van mijn klacht eerst mediation voorgesteld?

  Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht, wordt eerst mediation voorgesteld aan beide partijen. Mediation is vaak een - betere en snellere - wijze van conflictoplossing, waarbij vooral de betrokkenen zelf een belangrijke rol spelen. Bijkomend voordeel is dat mediation tot lagere proceskosten leidt voor zowel de cliënt als de betrokken belastingadviseur. Ook is een financiële genoegdoening binnen deze vorm mogelijk.

  Zie voor meer informatie over mediation en mediators bijvoorbeeld www.vfmmediator.nl.

 • Hoe en wanneer wordt mijn klacht afgehandeld?

  Als uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht:

  • wordt een schriftelijke reactie van het RB-lid gevraagd op de ingediende klacht (verweerschrift);
  • mag u als klager op deze reactie reageren (conclusie van repliek);
  • krijgt het RB-lid nog eenmaal de mogelijkheid om op deze reactie van u te reageren (conclusie van dupliek).

  Nadat alle stukken zijn uitgewisseld wordt een zitting van de Raad van Tucht gepland. Tijdens deze zitting kunt u nog een mondelinge toelichting geven op de klacht en het RB-lid kan daarop reageren. Ook kan de Raad van Tucht nog vragen stellen als er iets onduidelijk is. Voor de hele klachtenprocedure raadpleegt u het Reglement Tuchtrechtspraak.

  U moet rekening houden met een periode van zes maanden, tussen het moment van indienen van uw klacht en de behandeling van uw klacht ter zitting.

 • Welke sancties / kostenveroordelingen kunnen de Raden opleggen?

  De Raad van Tucht en de Raad van Beroep kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of een royement opleggen aan het lid. Zij kunnen geen geldboete of schadevergoeding opleggen. Een alternatief kan dan ook zijn om te kiezen voor mediation. Bent u van mening dat u (financiële) schade heeft geleden en wenst u deze schade vergoed te krijgen? Dan moet u daarvoor een afzonderlijke procedure starten bij de civiele rechter. Eventueel kan in deze procedure verwezen worden naar de uitspraak van de Raad van Tucht of Beroep.

  De Raad van Tucht stelt de kosten van de procedure vast en voor wiens rekening deze kosten zijn:

  • voor rekening klager:
   de kosten van de procedure bedragen maximaal het bedrag van de gestorte waarborgsom*
  • voor rekening beklaagde:
   de kosten van de procedure bedragen maximaal € 1.500


  * Bij uitzondering kan de Raad de kosten van de procedure ten laste van een klager eveneens vaststellen op een bedrag van ten hoogste € 1.500, indien naar het oordeel van de Raad, de klager misbruik heeft gemaakt van zijn klachtrecht (artikel 14 lid 4).

 • Ik ben het niet eens met de uitspraak van de Raad van Tucht. Kan ik hiertegen in beroep gaan?

  Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Tucht, dan kunt u binnen twee maanden na de uitspraak hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Beroep. Het in beroep gaan moet eveneens schriftelijk geschieden.

  De Raad van Beroep zal dan op basis van dezelfde werkwijze als die van de Raad van Tucht beoordelen of de Raad van Tucht in zijn ogen een juiste uitspraak heeft gedaan.

 • Wanneer zijn in 2022 en 2023 de zittingsdata en uit wie bestaat de Raad?

  Raad van Tucht 2022/2023
  Dinsdag 6 december 2022
  Dinsdag 7 maart
  Dinsdag 13 juni
  Dinsdag 12 september
  Dinsdag 28 november


  De heren Van Kempen, Van Zijp en mevrouw Ekhart
  De heren Van Kempen, Van Veen en Schregardus
  De heren Van Kempen, Van der Velden en mevrouw Ekhart
  De heren Van Kempen, Van Zijp en Van Veen
  De heren Van Kempen, Van der Velden en Schregardus


  Raad van Beroep 2022
  Dinsdag 13 december 2022
  Dinsdag 14 maart
  Dinsdag 27 juni
  Dinsdag 19 september
  ​​​​​​​Dinsdag 12 december

   

  De heren Van Nieuwenhuizen, Nieuwenhout en Van den Kerkhof
  De heren Van Nieuwenhuizen, Van Nieuwenhout en Van den Kerkhof
  De heren Van den Berg, Van den Kerkhof en Van Merrienboer
  De heren Van Nieuwenhuizen, Nieuwenhout en Van Brugge
  De heren Van den Berg, Van Brugge en Van Merrienboer