Procedure

De Raad van Tucht of de Raad van Beroep stelt naar aanleiding van uw klacht een onderzoek in. Indien de Raad uw klacht gaat behandelen, wordt het betreffende RB-lid om een verweerschrift gevraagd. Vervolgens mag u als klager op deze reactie reageren (conclusie van repliek) en krijgt het RB-lid daarop nog eenmaal de mogelijkheid om op deze reactie van u te reageren (conclusie van dupliek). Nadat alle stukken zijn uitgewisseld wordt een zitting van de Raad van Tucht gepland. Tijdens deze zitting kunt u nog een mondelinge toelichting geven op de klacht en het RB-lid kan daarop reageren. Ook kan de Raad van Tucht nog vragen stellen als er iets onduidelijk is.

Nadat uw klacht in eerste instantie is behandeld doet de Raad van Tucht uitspraak. Het RB-lid dient zich aan deze uitspraak te houden. Eventueel kunnen de betrokken partijen (of het bestuur van de vereniging RB) in beroep gaan bij de Raad van Beroep.

Hieronder wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd.

Stap 1

U bent ontevreden over een RB-lid. U wilt hierover een klacht indienen. U kunt via deze website een klacht indienen bij de Raad van Tucht.

Let op: u kunt alleen een klacht indienen over het handelen (of nalaten van handelen) van een RB-lid, wat volgens u in strijd is met de bepalingen van het Reglement Beroepsuitoefening.
Geef in uw klacht duidelijk aan welke bepalingen uit het genoemde reglement niet of niet voldoende door de adviseur in acht zijn genomen.


Stap 2

Nadat u de klacht via deze website heeft ingediend, ontvangt u direct via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw klacht.

Ook ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw klacht online te volgen.


Stap 3

Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen, wordt aan u een waarborgsom van € 200 gevraagd. Is uw klacht gegrond? Dan ontvangt u deze waarborgsom terug. Is uw klacht ongegrond? In dat geval wordt de waarborgsom niet aan u geretourneerd.

Let op: dit bedrag dient binnen twee weken na factuurdatum voldaan te zijn. Bij een niet-tijdige betaling wordt uw klacht niet in behandeling genomen.


Stap 4

Nadat stap 3 is doorlopen, wordt met u en het RB-lid contact opgenomen met een voorstel tot mediation.

Mediation is vaak een - betere en snellere - wijze van conflictoplossing, waarbij vooral de betrokkenen zelf een belangrijke rol spelen. Bijkomend voordeel is dat mediation tot lagere proceskosten leidt voor zowel de cliënt als de betrokken belastingadviseur. Ook is een financiële genoegdoening binnen deze vorm mogelijk.


Stap 5

Mocht stap 4 niet tot een resultaat leiden, dan wordt doorgegaan met stap 5.

Als uw klacht in behandeling wordt genomen door de Raad van Tucht:

  • wordt een schriftelijke reactie van het RB-lid gevraagd op de ingediende klacht (verweerschrift);
  • mag u als klager op deze reactie reageren (conclusie van repliek);
  • krijgt het RB-lid nog eenmaal de mogelijkheid om op deze reactie van u te reageren (conclusie van dupliek).

Nadat alle stukken zijn uitgewisseld wordt een zitting van de Raad van Tucht gepland. Tijdens deze zitting kunt u nog een mondelinge toelichting geven op de klacht en het RB-lid kan daarop reageren. Ook kan de Raad van Tucht nog vragen stellen als er iets onduidelijk is.


Stap 6

Binnen zes weken nadat de zitting heeft plaatsgevonden ontvangt u de uitspraak van de Raad van Tucht. Het RB-lid dient zich te houden aan deze uitspraak.

De Klachtencommissie kan de termijn van zes weken verlengen. Indien dit het geval is worden partijen hierover geïnformeerd.


Stap 7

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de Raad van Tucht, dan kunt u binnen twee maanden na de uitspraak hiertegen in beroep gaan bij de Raad van Beroep. U kunt dit in hetzelfde online dossier kenbaar maken.

De Raad van Beroep zal dan op basis van dezelfde werkwijze als die van de Raad van Tucht beoordelen of de Raad van Tucht in zijn ogen een juiste uitspraak heeft gedaan.