Procedure

De Geschillencommissie stelt naar aanleiding van uw klacht een onderzoek in. Indien de Geschillencommissie uw klacht gaat behandelen, wordt de betreffende audicien om een verweerschrift gevraagd. De klacht wordt vervolgen schriftelijk behandeld of u wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.

De Geschillencommissie geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een bindend advies aan de audicien. De Geschillencommissie kan daarbij ook aanbevelingen doen. In het onderstaande schema wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd.

Stap 1

U dient uw klacht in bij de betreffende dienstverlener. De dienstverlener behandelt uw klacht conform de interne klachtenprocedure, maar u bent niet tevreden over de uitkomst. 


Stap 2

Nadat u stap 1 heeft doorlopen kunt u via deze website een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

Let op: klachten over het medisch oordeel van een bedrijfsarts worden niet in behandeling genomen. Ook kan de Geschillencommissie geen schadevergoeding toekennen.


Stap 3

Nadat u de klacht via deze website heeft ingediend, ontvangt u direct via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw klacht.

Ook ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw klacht online te volgen.


Stap 4

Als de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt vraagt zij de dienstverlener om een schriftelijke reactie (verweerschrift) op uw klacht. Meestal wordt ook een hoorzitting gepland. U en de dienstverlener worden hiervoor uitgenodigd.

De Geschillencommissie kan ook voor een schriftelijke behandeling kiezen. Of de klacht kan inmiddels opgelost en/of ingetrokken zijn.


Stap 5

Zodra de reactie van de dienstverlener op uw klacht door de Geschillencommissie is ontvangen, wordt u daarover geïnformeerd.


Stap 6

De hoorzitting vindt plaats.

Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Geschillencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de dienstverlener. Ook de dienstverlener kan haar standpunt mondeling toelichten. 

De zitting is niet openbaar; de Geschillencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde laten bijstaan. U dient de naam van uw gemachtigde voordat de zitting plaatsvindt aan de Geschillencommissie door te geven. De zitting vindt plaats bij de Geschillencommissie in Tilburg. 

Aan het eind van de zitting geeft de Geschillencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Geschillencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.


Stap 7

Binnen vier weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschillencommissie.

De uitspraak van de Geschillencommissie is een zwaarwegend advies aan de directie van de betreffende dienstverlener. De dienstverlener neemt in de meeste gevallen het advies van de Geschillencommissie over.

De Geschillencommissie kan de termijn van vier weken verlengen. Indien dit het geval is worden partijen hierover geïnformeerd.


Stap 8

Binnen vier weken na de zitting ontvangt u de uitspraak van de Geschillencommissie.

De uitspraak van de Geschillencommissie is een zwaarwegend advies aan de directie van de betreffende dienstverlener. De dienstverlener neemt in de meeste gevallen het advies van de Geschillencommissie over.

De Geschillencommissie kan de termijn van vier weken verlengen. Indien dit het geval is worden partijen hierover geïnformeerd.