Procedure

De Klachtencommissie stelt naar aanleiding van uw klacht een onderzoek in. Indien de Klachtencommissie uw klacht gaat behandelen, wordt de betreffende school om een verweerschrift gevraagd. U wordt uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.

De Klachtencommissie geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een advies aan de Raad van Bestuur van OMO. De Klachtencommissie kan daarbij ook aanbevelingen doen. De Raad van Bestuur van OMO beslist vervolgens of zij het advies van de Klachtencommissie deelt en of naar aanleiding daarvan maatregelen worden genomen en zo ja welke.

In het onderstaande schema wordt de procedure stapsgewijs uitgelegd. Deze stappen gelden alleen voor de Algemene Klachtrenregeling.

 

Stap 1

U dient uw klacht in bij de betreffende school. De school behandelt uw klacht conform de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau. U ontvangt een mededeling van de rector/directeur over de afhandeling van uw klacht, maar u bent niet tevreden over de uitkomst. 


Stap 2

Via deze website dient u uw klacht in bij de Klachtencommissie.

Let op: klachten die betrekking hebben op leerlingzaken worden niet door de Klachtencommissie behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar of schorsing of definitieve verwijdering. Deze klachten vallen onder het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken. Deze klachten kunt u indienen bij de rector/algemeen directeur van de betreffende school en vervolgens, indien u niet tevreden bent met de uitkomst, bij de Regionale beroepscommissie leerlingzaken (t.a.v. de rector/algemeen directeur).


Stap 3

Nadat u de klacht via deze website heeft ingediend, ontvangt u direct via een e-mailbericht een bevestiging van het indienen van uw klacht.

Ook ontvangt u een inlogcode en wachtwoord om uw klacht online te volgen.


Stap 4

Als de Klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt vraagt zij de school om een schriftelijke reactie (verweerschrift) op uw klacht. U en de school worden uitgenodigd voor een gezamenlijke hoorzitting.


Stap 5

Zodra de reactie van de school op uw klacht door de Klachtencommissie is ontvangen, wordt u daarover geïnformeerd.


Stap 6

De hoorzitting vindt plaats.

Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Klachtencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de school. Ook de school kan haar standpunt mondeling toelichten.

De zitting is niet openbaar; de Klachtencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde, vertrouwenspersoon en/of andere persoon laten bijstaan. U dient de naam van deze persoon/personen voordat de zitting plaatsvindt aan de Klachtencommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Tilburg.

Aan het eind van de zitting geeft de Klachtencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Klachtencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is.

Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing.


Stap 7

Binnen vier weken ontvangt u het oordeel van de Klachtencommissie.

De Klachtencommissie geeft een oordeel over uw klacht in de vorm van een advies aan de Raad van Bestuur van OMO. De Klachtencommissie kan daarbij ook aanbevelingen doen.


Stap 8

Binnen vier weken beslist de Raad van Bestuur van OMO of zij het oordeel van de Klachtencommissie deelt en of naar aanleiding daarvan maatregelen worden genomen en zo ja welke. De Raad van Bestuur informeert u en de Klachtencommissie daarover.