Veelgestelde Vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten.

 • Wie kan een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

  U kunt een klacht indienen als leerling, ouder/voogd/verzorger van een leerling of personeelslid.

 • Hoe kan ik een klacht indienen bij de Klachtencommissie?

  U kunt uw klacht indienen via deze website. Uw klacht kan door de Klachtencommissie pas in behandeling worden genomen, als uw klacht aan een aantal voorwaarden voldoet. Aan de hand van een aantal vragen kunt u zelf beoordelen of de Klachtencommissie uw klacht kan behandelen.

  Lees voor het indienen van uw klacht eerst de informatie over de commissie en de procedure

 • Binnen welke termijn moet ik mijn klacht indienen?

  Als uw klacht onder de Algemene Klachtenregeling valt, moet u de klacht indienen binnen één jaar nadat de gedraging/beslissing waar uw klacht betrekking op heeft plaatsvond.

 • Wat kost het indienen van een klacht?

  Voor de klager zijn er geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. 

 • Hoe lang duurt het voordat de Klachtencommissie uitspraak doet over mijn klacht?

  Als uw klacht in behandeling wordt genomen, wordt een hoorzitting gepland. De hoorzitting wordt meestal zo’n vier tot zes weken nadat u uw klacht heeft ingediend, ingepland. Uiterlijk vier weken na de hoorzitting doet de Klachtencommissie uitspraak. 

 • Hoe verloopt een hoorzitting?

  Tijdens de zitting wordt uw klacht door de Klachtencommissie mondeling behandeld. U kunt uw klacht mondeling toelichten en reageren op het verweerschrift van de school. Ook de school kan haar standpunt mondeling toelichten.

  De zitting is niet openbaar; de Klachtencommissie bepaalt wie er ter zitting aanwezig mag zijn. U kunt zich door een gemachtigde, vertrouwenspersoon en/of andere persoon laten bijstaan. U dient de naam van deze persoon/personen voordat de zitting plaatsvindt aan de Klachtencommissie door te geven. De zitting vindt plaats in Tilburg. 

  Aan het eind van de zitting geeft de Klachtencommissie aan of zij voldoende informatie heeft om over uw klacht een oordeel te geven. De Klachtencommissie kan ook besluiten de klacht aan te houden, omdat zij meer informatie nodig heeft of omdat nader overleg tussen partijen gewenst is. 

  Soms komen partijen ter zitting alsnog tot een oplossing. 

 • Moet het bestuur van OMO de uitspraak van de Klachtencommissie overnemen?

  Nee, de Raad van Bestuur van OMO is niet verplicht de uitspraak van de Klachtencommissie over te nemen. De uitspraak van de Klachtencommissie is een advies aan de Raad van Bestuur van OMO. In de meeste gevallen neemt de Raad van Bestuur het advies van de Klachtencommissie over, maar zij is daartoe dus niet verplicht.

 • Hoe lang duurt het voordat het bestuur van OMO een besluit neemt over de uitspraak van de Klachtencommissie?

  De Raad van Bestuur van OMO beslist binnen vier weken of zij het advies van de Klachtencommissie deelt en of naar aanleiding daarvan maatregelen worden genomen en zo ja welke. De Raad van Bestuur motiveert dit besluit schriftelijk aan u en de Klachtencommissie.

 • Kan ik bij de Klachtencommissie een klacht indienen over een leerlingzaak, bijvoorbeeld over toelating tot een volgend schooljaar of schorsing?

  Nee. Klachten die betrekking hebben op leerlingzaken worden niet door de Klachtencommissie behandeld. Hierbij kan gedacht worden aan klachten over toelating, bevordering of afwijzing tot een volgend leerjaar of schorsing of definitieve verwijdering. Deze klachten vallen onder het Reglement bezwaar en beroep in leerlingzaken. Deze klachten kunt u indienen bij de rector/algemeen directeur van de betreffende school en vervolgens, indien u niet tevreden bent met de uitkomst, bij de Regionale beroepscommissie leerlingzaken (t.a.v. de rector/algemeen directeur).